Pożary niosą za sobą ogromne straty materialne i moralne dla mieszkańców. Porusza światlejsze umysły obywateli Krościenka n/D wyczulone na nieszczęście cudze i własne. Dochodzą do przekonania, że przy stanie zagrożenia pożarowego miasta nie można skutecznie walczyć z żywiołem bez powołania do życia fachowej organizacji.

Pierwszy zapis o zorganizowanej organizacji przeciwpożarowej, na jaki napotkano się  w materiałach archiwalnych pochodzi z dnia 29 listopada 1870 roku.

Zapisy archiwalne świadczą o organizowaniu samoobrony do walki z ogniem, sprawianiu „przyrządów ogniowych” pod zarządem Zwierzchności Gminy. Straż Ogniowa Ochotnicza w Krościenku została zorganizowana w 1884 r, a jej pierwszym naczelnikiem został Jan Kordecki.  Statut tejże straży został uchwalony 2 listopada 1892 uchwałą Rady Gminy. W dniu 4 marca 1893 roku Rada Gminy na swoim posiedzeniu zatwierdziła odezwę Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, uchwalając budowę strażnicy.

Pierwsza strażnica zbudowana na piwnicy koło kościoła została rozebrana na skutek budowy wikarówki. Nową strażnicę wybudowano przy ul. Krótkiej w pobliżu plebanii, następną na ul. Zdrojowej w pobliżu kapliczki, gdzie umieszczono jedną sikawkę ręczną i część sprzętu gaśniczego. Obie strażnice były budowlami prowizorycznymi i służyły wyłącznie na potrzeby przechowywania sprzętu pożarniczego. Szkolenie odbywało się w domach prywatnych. W następnych latach Rada Gminy podejmuje uchwały o wykształceniu człowieka w nauce pożarnictwa, oraz o zakup rekwizytów ogniowych czterokołowej sikawki i umundurowania.

Okres I wojny światowej zahamował rozwój Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Krościenku. Jednak pomimo zmobilizowania wielu strażaków do wojska zdołano zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie.

Straż Ogniowa w tym okresie niezależnie od swojej służby przeciwpożarowej brała czynny udział w życiu społecznym Krościenka świecąc przykładami patriotyzmu, dyscypliny i ofiarności.

Równie groźnym niebezpieczeństwem dla Krościenka, jak pożary były także powodzie powodowane wezbranymi wodami Dunajca i jego dopływów (powódź 1934r).

W żadnej akcji przeciwpożarowej i w usuwaniu jej skutków nie zabrakło nigdy strażaków, dlatego też ludność Krościenka odnosiła się z sympatią i szacunkiem do swoich strażaków, którzy
z godnością i dumą nosili swój mundur. Przemianowano Straż Ogniową Ochotniczą na Ochotniczą Straż Pożarną, która to 16 lutego 1928 przystąpiła do Związku Straży Pożarnych i brała udział
w Zjeździe Powiatowego Oddziału Związku Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Postawą Straży Pożarnej i jej dyscypliną zachwycała się cała świta ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej, prof. Ignacego Mościckiego, który to 17 lipca 1929 wizytowała Krościenko.

Potrzeby w zakresie uzupełnienia i unowocześnienia sprzętu pożarniczego były duże i bardzo naglące. W 1930 roku OSP Krościenko rozpoczęła nie praktykowaną dotychczas formę zdobywania środków finansowych na potrzeby straży: roznoszenia kalendarzy z  życzeniami noworocznymi składanymi przez strażaków, urządzanie zabaw, festynów ludowych i tradycyjnego urządzanego corocznie bufetu z napojami chłodzącymi i słodyczami podczas odpustu w Pieninach. Uzyskane stąd dochody Straż przeznaczała na konieczne uzupełnienia sprzętu i umundurowanie.

Wybuch II wojny światowej ponownie osłabił szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku. Szereg strażaków zostało powołanych do wojska, inni odkomenderowani do pełnienia obserwacji lotniczej w ramach obrony przeciwlotniczej na terenie Krościenka, jeszcze  inni aresztowani i wywiezieni do obozów na terenie Rzeszy.

Od 3 września 1939 roku kiedy to Krościenko zostało zajęte przez okupanta całe życie społeczne zostało zdezorganizowane, a ludność zniewolona i poddana surowym rygorom.

Zarządzeniem Rady Gminy z dnia 24 września 1939 roku powołano strażaków do pełnienia nocnej warty przeciwpożarowej ( liczne podpalenia „próbne strzelanie” z działka do bacówek i domów przez Niemców, pociski zapalające, „krwawa wigilia” w Ochotnicy, itp.)

Strażacy pełnili swoją powinność z narażeniem życia (liczne poparzenia, zatrucia, a nawet śmierć). W okresie okupacji hitlerowskiej OSP w Krościenku poniosła bolesne straty w ludziach.

Pragnienie posiadania własnego pojazdu do przewozu ludzi i sprzętu pożarniczego było ogromne, posiadaną dotychczas motopompę ,,Druhna’’ sprzedano Straży Pożarnej w Sromowcach Wyżnych. Uzyskane stąd środki, zbiórka pieniężna wśród mieszkańców Krościenka oraz fundusze własne posłużyły na zakup od dr. Merkowskiego z Krościenka – samochodu osobowego marki ,,Essex’’.Stanisław Cepuch późniejszy kierowca OSP dokonał przeróbki tego wozu na samochód przystosowany do przewozu sprzętu pożarowego i ludzi .Tym samym tutejsza jednostka stała się całkowicie zmotoryzowana i zdolna do szybkiego działania.  Jednak  straż pożarna straciła w zawierusze wojennej z tak wielkim trudem zdobyty samochód strażacki.

Tuż po wyzwoleniu w 1946 ze składek społeczeństwa  i  pożyczki zakupiono w Krakowie samochód ciężarowy marki „Peugeot”, który dostosowano do potrzeb przewozu ludzi i sprzętu OSP

Właściwy rozwój OSP w Krościenku i wysoki stopień unowocześnienia nastąpił po wyzwoleniu (25 stycznia 1945r ).

W 1951 r na terenie całej Polski zawieszono działalność Związku Straży Pożarnych RP, a wszystkie jego ogniwa uległy likwidacji. W miejsce dotychczasowych Zarządów OSP powołano na ogólnych zgromadzeniach członków miejscowe Komendy OSP. Takie właśnie zebranie odbyło się w Krościenku 12 marca 1952 r na którym wybrano nową Komendę OSP.

Byli to Ci sami ludzie, tak bardzo oddani swojej pięknej społecznej misji, którzy wychowywali swoich podkomendnych i kontynuowali swoje pożyteczne dzieło.

Od szeregu lat kierownictwo jak i członkowie OSP w Krościenku myśleli o budowie własnej remizy strażackiej z prawdziwego zdarzenia. Zamierzenia stały się realne. Ustalono lokalizację – teren gminy przy ul. Kościuszki. Zapałem strażaków przystąpiono do uporządkowania terenu pod budowę. Rozpoczęła się mozolna praca.

Czynnikiem mobilizującym strażaków do dalszej pracy przy budowie remizy było otrzymanie w dniu 16 stycznia 1956 r w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie  nowoczesnego jak na owe czasy samochodu pożarniczego Star 20 GM 8 z kompletnym wyposażeniem wraz z motopompą w dowód uznania za swoja aktywną i pełną poświęceń pracę społeczną, ocenioną sprawiedliwie i całą życzliwością.

Po koniec 1957 roku budynek remizy wybudowany był w stanie surowym do I piętra, a na dalszą budowę brak było środków. Zbieg okoliczności sprawił, że doszło do spotkania Zarządu OSP
w Krościenku z górnikami z kopalni „Kazimierz- Juliusz” z Sosnowca i podpisano umowę na podstawie której kopalnia przekazała  Straży  środki na dokończenie budowy w zamian za wynajęcie remizy na cele kolonijne przez okres 5 lat.

W dniu 7 czerwca 1959 r w Krościenku odbyła się uroczystość przekazania do użytku zbudowanej z tak wielkim trudem remizy. Zbiegło się to z jubileuszem 75 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku. Straż otrzymała wówczas pięknie odnowiony sztandar OSP.

Oddanie do użytku nowoczesnej remizy zapewniło należyte warunki przechowywania sprzętu pożarniczego i umożliwiło szersze rozwinięcie działalności statutowej OSP. Budynek remizy od chwili jego oddania do użytku do dnia dzisiejszego pełni ważną rolę w zaspakajaniu społecznych potrzeb środowiska (organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych zarówno strażackich jak
i urządzanych przez inne organizacje i instytucje).

Dobry poziom organizacyjny OSP w Krościenku, bardzo dobre wyposażenie w sprzęt oraz wysoki poziom wyszkolenia członków sprawia że OSP  Krościenko znajduje się w ścisłym gronie przodujących jednostek na terenie powiatu i województwa. Zarząd OSP Krościenko w swojej pracy społecznej zawsze dużą uwagę poświęcał pracy z młodzieżą, celem zainteresowania jej działalnością pożarniczą. Zamierzeniem jest wychowanie adeptów strażackiego zawodu i zasilenie nimi w przyszłości szeregów czynnych strażaków. Dwie  drużyny   młodzieżowe  dziewcząt
i chłopców  zdobywają  doświadczenie , poznają   zasady  obsługi  sprzętu  pożarowego , uczą się zasad  ochrony  przeciwpożarowej posługiwania się sprzętem, zapobiegania powstawaniu  zagrożeń, uczestniczą w zajęciach wychowawczych   i zbiórkach szkoleniowych.

Członkowie OSP ponadto uczestniczą w kultywowaniu tradycji i dorobku kulturowego.

Przy OSP Krościenko działa od dnia 8 maja 1963 r Zespół Orkiestry Dętej której grają strażacy. Przyczynili się oni do nadania Ochotniczej Straży Pożarnej pełnego strażackiego szlifu. Przy dźwiękach orkiestry strażacy maszerują od lat, stanowią podstawową atrakcję każdej imprezy. Trudno sobie wyobrazić OSP Krościenko bez Zespołu Orkiestry Dętej.

     W kolejne lata  swego istnienia Straż Pożarna w Krościenku wchodzi jako jednostka silna, dobrze wyszkolona, zdyscyplinowana, sprawna i w pełni przygotowana do wykonywania najcięższych nawet zadań. Poświęcenie w niesieniu ratunku i pomocy są udziałem  licznej rzeszy strażaków ochotników ,którzy swoją działalnością zyskują uznanie społeczne .Walka z żywiołem ognia i sił przyrody, ratowanie zdrowia , życia i mienia w obliczu wypadków ,katastrof oraz zdarzeń losowych, to tylko część działalności Ochotniczej Straży Pożarnej . Straż dysponuje nowoczesnym  sprzętem pozwalającym na skuteczne prowadzenie każdej akcji gaśniczej. W  roku 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku wzbogaciła się o nowy ciężki samochód gaśniczy marki  „Scania” 4×4 GCBA 5/32 .

Doposażenie w nowoczesny sprzęt  służący do niesienia pomocy   jak również  bieżące szkolenia strażaków ratowników   stawiają naszą jednostkę w pierwszych szeregach   jednostek w powiecie nowotarskim . Wstąpienie w  roku 1995  do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego nakłada na naszą jednostkę  zwiększone wymagania w zakresie  wyszkolenia załóg, wyposażenia
w nowoczesny sprzęt ,oraz  udział w  działaniach ratowniczo gaśniczych .  W  roku 2014  dzięki  porozumieniu   podpisanemu  z   dyrekcją Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego  im. Jana Pawła   II w Nowym Targu     w budynku remizy   w pomieszczeniach   zaadoptowanych   z garażu  oraz kancelarii  przystosowano punkt   dla celów stacjonowania Zespołu Wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego  .  Z pieniędzy uzyskanych  z wynajmu pomieszczeń wyremontowano  sanitariaty na I i II piętrze oraz odświeżono klatkę schodową  wraz z wymieniona  drzwi w pomieszczeniach . Wykonanie   instalacji monitoringu  i podłączenie  budynku   do  systemu  powiadamiania o zdarzeniach.

Rok 2015 Zarząd  podejmuje  działania w kierunku  pozyskania funduszy   na  wymianę stolarki okiennej w budynku remizy. WFOŚiGW w Krakowie    ogłasza nabór wniosków dla programu LIMBA z którego  uzyskano  dofinansowanie  w wysokości 60 %  kosztów kwalifikowanych na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku remizy”.

Dzięki  otrzymanemu  wsparciu finansowemu  wykonano  prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą bram garażowych , wymianą  i  modernizacją  kotłów  CO ze starych  opalanych węglem na ekologiczne kotły V klasy  opalane peletem,  oraz ocieplono  budynek remizy wraz wykonaniem tynków akrylowych. Jak i w poprzednich latach wiele prac przy  budynku remizy  zostało wykonanych przez strażaków w czynie społecznym . Na  przełomie   roku  budynek Remizy  został  podłączony do własnej  studni głębinowej.

W  nowy  okres  swego działania  OSP w Krościenku wchodzi jako jednostka  o wysokim poziomie organizacyjnym , dobrze  wyposażona i przygotowana  do wykonywania  postawionych przed nią odpowiedzialnych  i niebezpiecznych  zadań.   Straż obecnie dysponuje sprzętem pozwalającym na skuteczne i sprawne prowadzenie  wszelkich działań ratowniczo- gaśniczych.

Znaczące  osiągnięcia organizacyjne, poziom usprzętowienia i przygotowania załogi  do prowadzenia  wszelkiego   rodzaju akcji ratowniczo – gaśniczych OSP zawdzięcza przede wszystkim ludziom, a więc swoim   strażakom  i  działaczom , choć nie można  zapomnieć o pomocy finansowej z ,,zewnątrz”. To właśnie tym ludziom, najbardziej związanym ze strażą, OSP w Krościenku zawdzięcza swój obecny poziom, który stawia  tę jednostkę w rzędzie najlepszych   . Nie można  przecenić  przyjaźni , jaką w każdej sytuacji okazują  strażakom mieszkańcy Krościenka. To dzięki ich pomocy
i zrozumieniu mogliśmy zrealizować tak wiele ambitnych planów i przedsięwzięć.